Neidio i'r prif gynnwy

Strategaeth Gwasanaeth Arbenigol 10 mlynedd

 

Mae Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC) yn ysgrifennu strategaeth 10 mlynedd newydd ar gyfer gwasanaethau arbenigol i drigolion Cymru a’i phoblogaeth gyfrifol.

I gefnogi datblygiad y strategaeth, rydym yn ymgysylltu â grwpiau rhanddeiliaid allweddol i gasglu eu barn ar ddyfodol gwasanaethau arbenigol, yn ogystal â’r gwerth pellach y gall WHSSC ei ychwanegu fel un o brif gyrff comisiynu’r GIG ar gyfer gwasanaethau arbenigol yng Nghymru. .

Mae Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru (WHSSC) yn Gydbwyllgor o'r saith Bwrdd Iechyd Lleol (BILl) yng Nghymru. Mae'r saith BILl yn gyfrifol am ddiwallu anghenion iechyd eu poblogaeth breswyl, ac maent wedi dirprwyo'r cyfrifoldeb am gomisiynu ystod o wasanaethau arbenigol i PGIAC. Cydnabyddir nad yw pob gwasanaeth arbenigol, fel y’i diffinnir yn Llawlyfr Gwasanaethau Rhagnodedig GIG Lloegr, wedi’u dirprwyo, ac mae portffolio bach yn parhau i fod yn gyfrifoldeb comisiynu i fyrddau iechyd.

Y nod wrth ddatblygu strategaeth gwasanaethau arbenigol yw sicrhau y gall trigolion Cymru yn awr, ac yn y dyfodol, gael mynediad cyfartal at wasanaethau arbenigol o ansawdd uchel, sy’n glinigol effeithiol, yn cynnig y profiad a’r canlyniadau clinigol gorau i gleifion a’r boblogaeth, a chynyddu'r gwerth sy'n deillio o'r adnoddau sydd ar gael.

Mae datblygu strategaeth gwasanaethau arbenigol ar ôl COVID-19 bellach yn rhoi’r cyfle i lunio’r cyfeiriad i ganolbwyntio ar adferiad, gwerth, ac i fanteisio ar dechnolegau newydd a ffyrdd arloesol o weithio.

Oherwydd cyflymder y newid mewn gwasanaethau arbenigol bydd angen adolygu'r strategaeth ymhen 5 mlynedd i ystyried a yw'n parhau i fod yn addas i'r diben ar gyfer y cyfnod 5 mlynedd nesaf.

Bydd ein proses ymgysylltu yn dechrau ar 27 Medi ac yn rhedeg tan 22 Rhagfyr 2022. Bydd y strategaeth yn cael ei datblygu fel cynnyrch y broses ymgysylltu yn barod ar gyfer Mai 2023 i lywio Cynllun Comisiynu Integredig PGIAC a Chynlluniau Tymor Canolig Integredig (IMTPs) y Bwrdd Iechyd ar gyfer 2024 a thu hwnt.

Mae PGIAC yn chwilio am eich cefnogaeth wrth ysgrifennu'r cynllun trwy ofyn nifer o gwestiynau yr hoffent gael eich barn arnynt.

ARWEINIAD AR GYFER CWBLHAU

Cydnabyddir y bydd rhai cwestiynau yn fwy perthnasol i rai unigolion a sefydliadau nag eraill ac nid ydym yn disgwyl i bawb ateb pob cwestiwn. Os teimlwch nad yw cwestiwn yn berthnasol i chi cwblhewch y blwch gydag Amherthnasol (D/A) a symudwch ymlaen i'r cwestiwn nesaf.

Lle bo cwestiynau'n berthnasol i chi, rhowch gymaint o wybodaeth â phosibl yn eich ymateb.

Gall yr arolwg hwn gymryd hyd at awr i'w gwblhau os yw pob cwestiwn yn berthnasol i chi. Mae copi caled o'r arolwg wedi'i ddarparu ac efallai y byddwch am ei ddefnyddio i helpu i lunio'ch ymatebion cyn llenwi'r arolwg ar-lein.

Mae trosolwg o'r gwasanaethau a'r triniaethau sy'n cael eu comisiynu ar hyn o bryd gan WHSSC wedi'i ddarparu ar y dudalen hon. Efallai yr hoffech gyfeirio at y rhestr hon i ymgyfarwyddo â phortffolio WHSSC cyn i chi ddechrau.

Sylwch nad oes opsiwn 'cadw a dychwelyd' felly bydd angen i chi ddechrau a chwblhau'r arolwg mewn un eisteddiad.

Hoffem ddiolch i chi ymlaen llaw am gefnogi datblygiad ein strategaeth trwy gymryd yr amser i gwblhau'r arolwg ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os hoffech roi adborth trwy ddull arall, mae croeso i chi gysylltu â WHSSC.Generalenquiries@wales.nhs.uk.

 

Gweler y ddolen isod i gwblhau arolwg ar-lein.

Arolwg Rhanddeiliaid Cymraeg

Arolwg Rhanddeiliaid Saesneg

 

Dogfennau Defnyddiol.

Cynllun Ymgysylltu a Chyfathrebu Cymraeg

Cynllun Ymgysylltu a Chyfathrebu Saesneg

Gwasanaethau Cymraeg PGIAC

Gwasanaethau a Gomisiynir gan WHSSC Saesneg

Arolwg Rhanddeiliaid Copi Caled Cymraeg

Arolwg Rhanddeiliaid Copi Caled Saesneg