Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Cyhoeddi

Mae’r canllaw i wybodaeth hwn yn amlinellu’r 7 dosbarth o wybodaeth y byddwn ni’n eu dosbarthu trwy’r cynllun cyhoeddi.
Bydd yr wybodaeth yn ein cynllun cyhoeddi yn cael ei darparu ar y wefan yn bennaf. Pan na fydd modd cyhoeddi gwybodaeth yn rhesymol ar y wefan, neu pan na fydd yr unigolyn am weld yr wybodaeth drwy’r wefan, bydd ffyrdd eraill o wneud hyn yn cael eu hystyried.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg sy’n cynnal Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, felly mae rhywfaint o’r wybodaeth sy’n gysylltiedig â’n cynllun cyhoeddi yn cael ei darparu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Pwy ydyn ni a beth rydyn ni'n ei wneud

Gwybodaeth sefydliadol, lleoliadau a chysylltiadau, llywodraethu cyfansoddiadol a chyfreithiol

1. Ein rhan yn strwythur y GIG

2. Strwythur Sefydliadol

3. Rhestr o wybodaeth yn ymwneud â sefydliadau allweddol y mae'r awdurdod yn gweithio mewn partneriaeth â nhw.

4. Uwch Staff ac Aelodau'r Bwrdd

5. Lleoliad a Manylion cyswllt pob adran sy'n wynebu'r cyhoedd

Beth rydyn ni'n ei wario a sut rydyn ni'n ei wario

Gwybodaeth ariannol yn ymwneud ag incwm a gwariant rhagamcanol a gwirioneddol, tendro, caffael a chontractau

1. Datganiadau Cyllid, cyllidebau ac Adroddiadau Amrywiant

2. Adroddiadau Archwilio Cyllid

3. Rhaglen Gyfalaf

4. Cynllun Dirprwyo

5. Lwfansau a threuliau Uwch Staff ac aelodau'r Bwrdd

6. Cyflogau staff a Strwythurau Graddfeydd Cyflog

7. Cyllid

8. Gweithdrefnau Caffael a Thendro

9. Manylion am gontractau sy’n cael eu tendro ar hyn o bryd

Ein Blaenoriaethau a sut hwyl ydym ni

Gwybodaeth strategaeth a pherfformiad, cynlluniau, asesiadau, arolygiadau ac adolygiadau

1. Adroddiad blynyddol

2. Cynllun Busnes Blynyddol, gan gynnwys comisiynu

3. Targedau, nodau ac amcanion

4. Cyfeiriad Strategol (ICP)

5. Perfformiad o ran targedau/dangosyddion perfformiad allweddol/gwybodaeth am reoli perfformiad

6. Adroddiadau Ansawdd a Diogelwch

7. Asesiadau a safonau strwythuredig ar gyfer gwasanaeth gofal iechyd yng Nghymru

8. Datganiad Ansawdd Blynyddol

9. Y Datganiad Llywodraethu Blynyddol

10. Egwyddorion Caldicott ar Waith (CPiP)

11. Cynllun Asesiadau a Gwella Caldicott

12. Adroddiadau archwilio

13. Asesiad o'r effaith ar breifa trwydd

Sut rydyn ni'n gwneud penderfyniadau

Prosesau gwneud penderfyniadau, meini prawf a gweithdrefnau mewnol, ymgynghoriadau

1. Papurau Bwrdd

2. Ymgysylltu â Chleifion a'r Cyhoedd

3. Ymgynghoriadau Cyhoeddus

4. Canllawiau cyfathrebu mewnol a’r meini prawf a ddefnyddir wrth wneud penderfyniadau (hy systemau proses a phersonél allweddol)

Polisïau a Gweithdrefnau

Protocolau ysgrifenedig cyfredol ar gyfer cyflawni ein swyddogaethau a'n cyfrifoldebau

1. Polisïau a Gweithdrefnau sy'n ymwneud â chynnal busnes a darparu gwasanaethau

2. Iechyd a Diogelwch

3. Polisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud ag adnoddau dynol gan gynnwys polisïau recriwtio a chyflogaeth

4. Polisïau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

5. Cynllun Cydraddoldeb

6. Asesiad o'r effaith ar Gydraddoldeb

7. Cynllun Iaith Gymraeg yn unol â Deddf Iaith Gymraeg 1993

8. Gweithdrefnau / Cyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog

9. Rheolau sefydlog

10. Cwynion a pholisïau a gweithdrefnau eraill sy’n ymwneud â gwasanaeth cwsmeriaid

11. Diogelu data / rheoli cofnodion / Gwarchodwyr Caldicott

12. Rheoli ystadau

13. Trefnau a pholisïau codi tâl

Rhestrau a Chofrestrau

Gwybodaeth a gedwir mewn cofrestrau sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith a rhestrau a chofrestrau eraill sy'n ymwneud â swyddogaethau'r awdurdod

1. Unrhyw wybodaeth y mae'n ofynnol yn gyfreithiol i'r awdurdod ei chadw mewn cofrestrau sydd ar gael i'r cyhoedd

2. Rhestr o brif gontractwyr / cyflenwyr

3. Cofrestrau asedau

4. Y Gofrestr o Asedau Gwybodaeth neu gyfwerth

5. Teledu Cylch Cyfyng

6. Unrhyw gofrestr fuddiannau a gedwir yn yr awdurdod

7. Cofrestr o Roddion a Lletygarwch a ddarparwyd i aelodau o’r Bwrdd ac uwch staff

8. Cofnodion Datgeliadau

Y Gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig

Cyngor ac arweiniad, llyfrynnau a thaflenni, trafodion a datganiadau i'r cyfryngau. Disgrifiad o'r gwasanaethau a gynigir

1. Gwasanaethau clinigol rydyn ni’n eu darparu a / neu’n eu comisiynu

2. Gwasanaethau anghlinigol

3. Gwasanaethau y mae gan yr awdurdod hawl i adennill ffi ynghyd â'r ffioedd hynny

4. Taflenni gwybodaeth a chylchlythyron a llyfrynnau eraill

5. Sut i wneud cwyn; trefniadau Gweithio i Wella yng Nghymru

6. Cyngor ac arweiniad

7. Cyfathrebu corfforaethol a datganiadau i'r cyfryngau

Os nad yw’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi yn y Cynllun Cyhoeddi, cewch chi gyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y cyhoeddiad, y cynllun neu os oes angen gwybodaeth arnoch mewn iaith neu fformat arall, defnyddiwch y ffurflen gyswllt.