Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Cyhoeddi

Mae'r canllaw hwn i wybodaeth yn amlinellu'r saith dosbarth o wybodaeth y byddwn yn eu cyhoeddi fel mater o drefn trwy'r cynllun cyhoeddi.

Darperir y wybodaeth a amlinellir yn ein cynllun cyhoeddi yn bennaf ar y wefan. Lle na ellir yn rhesymol sicrhau bod gwybodaeth ar gael ar y wefan neu lle nad yw unigolyn yn dymuno cyrchu trwy'r wefan, ystyrir dulliau amgen.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg sy'n cynnal Pwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd Cymru, ac o'r herwydd, darperir peth o'r wybodaeth sy'n gysylltiedig â'n cynllun cyhoeddi gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Pwy ydyn ni a beth rydyn ni'n ei wneud

Gwybodaeth sefydliadol, lleoliadau a chysylltiadau, llywodraethu cyfansoddiadol a chyfreithiol

1. Pa mor ffitio i mewn i Strwythur y GIG

2. Strwythur Sefydliadol

3. Rhestr o wybodaeth yn ymwneud â sefydliadau allweddol y mae'r awdurdod yn gweithio mewn partneriaeth.

4. Uwch Staff ac Aelodau'r Bwrdd

5. Lleoliad a Manylion cyswllt ar gyfer yr holl adrannau sy'n wynebu'r cyhoedd

Beth rydyn ni'n ei wario a sut rydyn ni'n ei wario

Gwybodaeth ariannol yn ymwneud ag incwm a gwariant rhagamcanol a gwirioneddol, tendro, caffael a chontractau

1. Datganiadau Cyllid, cyllidebau ac Adroddiadau Amrywiad

2. Adroddiadau Archwilio Cyllid

3. Rhaglen Gyfalaf

4. Cynllun Dirprwyo

Lwfansau a threuliau Uwch Staff ac aelodau'r Bwrdd

6. Strwythurau Tâl a Graddio Staff

7. Cyllid

8. Gweithdrefnau caffael a thendro

9. Manylion y contractau sy'n cael eu tendro ar hyn o bryd

Ein Blaenoriaethau a sut ydyn ni'n gwneud

Gwybodaeth am strategaeth a pherfformiad, cynlluniau, asesiadau, arolygiadau ac adolygiadau

1. Adroddiad blynyddol

2. Cynllun busnes blynyddol, gan gynnwys comisiynu

3. Targedau, nodau ac amcanion

4. Cyfeiriad Strategol (ICP)

5. Perfformiad yn erbyn Targedau / DPA / gwybodaeth rheoli perfformiad

6. Adroddiadau Ansawdd a Diogelwch

7. Asesiadau a safonau strwythuredig ar gyfer gwasanaeth gofal iechyd yng Nghymru

8. Datganiad Ansawdd Blynyddol

9. Datganiad Llywodraethu Blynyddol

10. Egwyddorion Caldicott ar Waith (CPiP)

11. Asesiadau a Chynllun Gwella Caldicott

12. Adroddiadau archwilio

13. Asesiadau effaith preifatrwydd

Sut rydyn ni'n gwneud penderfyniadau

Prosesau gwneud penderfyniadau, meini prawf a gweithdrefnau mewnol, ymgynghoriadau

1. Papurau Bwrdd

2. Ymgysylltu â Chleifion a'r Cyhoedd

3. Ymgynghoriadau Cyhoeddus

4. Canllawiau a meini prawf Cyfathrebu Mewnol a ddefnyddir ar gyfer gwneud penderfyniadau (hy systemau proses a phersonél allweddol)

Polisïau a Gweithdrefnau

Protocolau ysgrifenedig cyfredol ar gyfer cyflawni ein swyddogaethau a'n cyfrifoldebau

1. Polisïau a Gweithdrefnau sy'n ymwneud â chynnal busnes a darparu gwasanaethau

2. Iechyd a Diogelwch

3. Polisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud ag adnoddau dynol gan gynnwys polisïau recriwtio a chyflogaeth

4. Polisïau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

5. Cynllun Cydraddoldeb

6. Asesiadau Effaith Cydraddoldeb

7. Cynllun Iaith Gymraeg yn unol â Deddf Iaith Gymraeg 1993

8. Cyfarwyddiadau / gweithdrefnau ariannol sefydlog

9. Rheolau sefydlog

10. Cwynion a pholisïau a gweithdrefnau gwasanaeth cwsmeriaid eraill

11. Diogelu data / rheoli cofnodion / Gwarcheidwad Caldicott

12. Rheoli ystadau

13. Cyfundrefnau a pholisïau codi tâl

Rhestrau a Chofrestrau

Gwybodaeth a gedwir mewn cofrestrau sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith a rhestrau a chofrestrau eraill sy'n ymwneud â swyddogaethau'r awdurdod

1. Unrhyw wybodaeth y mae'n ofynnol yn gyfreithiol i'r awdurdod ei chadw mewn cofrestrau sydd ar gael i'r cyhoedd

2. Rhestr o'r prif gontractwyr / cyflenwyr

3. Cofrestrau asedau

4. Cofrestr asedau gwybodaeth neu gyfwerth

5. teledu cylch cyfyng

6. Unrhyw gofrestr buddiannau a gedwir yn yr awdurdod

7. Cofrestr Anrhegion a Lletygarwch a ddarperir i aelodau'r Bwrdd ac uwch bersonél

8. Log datgelu

Y Gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig

Cyngor ac arweiniad, llyfrynnau a thaflenni, trafodion a datganiadau i'r cyfryngau. Disgrifiad o'r gwasanaethau a gynigir

1. Gwasanaethau clinigol a ddarperir a / neu a gomisiynwyd

2. Gwasanaethau anghlinigol

3. Gwasanaethau y mae gan yr awdurdod hawl i adennill ffi ynghyd â'r ffioedd hynny

4. Taflenni gwybodaeth i gleifion a llyfrynnau a thaflenni newyddion eraill

5. Sut i wneud cwyn; y trefniadau Gwneud Pethau'n Iawn yng Nghymru

6. Cyngor ac arweiniad

7. Cyfathrebu corfforaethol a datganiadau i'r cyfryngau

Os nad yw'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch wedi'i chynnwys yn y Cynllun Cyhoeddi, efallai yr hoffech gyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am y cynllun cyhoeddi neu os oes angen gwybodaeth arnoch mewn iaith neu fformat amgen, defnyddiwch y ffurflen gyswllt.