Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau a Gomisiynir

Nod PGIAC yw sicrhau bod gwasanaethau arbenigol yn cael eu comisiynu gan ddarparwyr gyda’r profiad ac arbenigedd priodol, a sicrhau eu bod nhw’n gallu darparu gwasanaeth cadarn a chynaliadwy o ansawdd uchel a bod y gwasanaeth hwnnw’n ddiogel i gleifion ac yn gost effeithiol i GIG Cymru.

Mae comisiynu’n cyfeirio at y broses o gynllunio gwasanaethau i nodi anghenion iechyd y boblogaeth, datblygu a rheoli contractau gyda darparwyr er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cyrraedd y safonau gofal iechyd, a monitro ac adolygu ansawdd, diogelwch a pherfformiad y gwasanaeth.  

Mae PGIAC yn cael ei reoli trwy gyfarwyddiaethau swyddogaethol (gofal sylfaenol, meddygol, cynllunio, cyllid a gwasanaethau corfforaethol) sy’n integreiddio trwy 6 thîm comisiynu rhaglenni amlddisgyblaethol (yn gywir hyd at fis Mawrth 2021):  

 

Rhaglen

Gwasanaethau sy’n cael eu comisiynu

Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynllunio

 • Methiant y coluddyn
 • Maethiad a gymerir trwy wythïen yn y cartref
 • Therapi ocsigen hyperbolig

Iechyd meddwl a grwpiau agored i niwed

 • Gwasanaethau Seiciatrig Diogelwch Uchel
 • Gwasanaethau Seiciatrig Diogelwch Canolig
 • Menter Gwella Ansawdd ar gyfer Straen Trawmatig Cymru Gyfan (Straen Trawmatig Cymru)
 • Gwasanaethau Hunaniaeth o ran Rhywedd i Oedolion
 • Gwasanaeth Datblygu Hunaniaeth o ran Rhywedd i Blant a Phobl Ifanc
 • Gwasanaethau Arbenigol Anhwylderau Bwyta (Haen 4)
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Bobl Fyddar (Haen 4)
 • Gwasanaethau Amenedigol Arbenigol
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc (CAMHS) Haen 4 yn unig
 • Gwasanaeth Ymgynghori a Thriniaeth Fforensig Pobl Ifanc (FACTS)
 • Niwroseiciatreg

Canser a’r gwaed

 • Sganio Tomograffeg Allyrru Positronau (PET)
 • Panel Lymffoma Cymru Gyfan
 • Gwasanaethau Sarcoma Arbenigol
 • Trawsblaniad Haematopoietig y Bôn-gelloedd
 • Ffotofferesis y tu hwnt i’r corff ar gyfer clefyd grafftiad yn erbyn lletywr
 • Therapi CAR-T ar gyfer lymffoma a lewcemia lymffoblastig acíwt
 • Llawdriniaeth thorasig
 • Llawdriniaeth ar gyfer canser hepatobustlaidd
 • Abladiad microdon ar gyfer canser yr afu
 • Bracitherapi (canser y prostad a chanser gynaecolegol)
 • Therapi pelydr proton
 • Abladiad Amledd Radio ar gyfer Oesoffagws Barrett
 • Radiotherapi Abladig Stereotactig ar y Corff
 • Gwasanaeth arbenigol ar gyfer Tiwmorau Niwro-endocrin
 • Therapi Radioniwclid Derbynnydd Peptidau (PRRT) ar gyfer Tiwmorau Niwro-endocrin
 • Cemotherapi mewnperitoneaidd hyperthermig (HIPEC) ar gyfer peritonau ffug-mycsoma
 • Gwasanaeth Genomeg Feddygol Cymru Gyfan
 • Llosgiadau a phlastigau
 • Gwasanaeth arbenigol ar gyfer Haemoglobinwria Parocsysmaidd gyda’r nos
 • Anhwylderau Gwaedu Etifeddol
 • Gwasanaeth Gwaed Cymru
 • Gwasanaeth Arbenigol Anaemia Etifeddol
 • Ocsigeneiddio’r Pilenni y tu hwnt i’r Corff (ECMO)
 • Cymorth Anadlu Hirdymor
 • Imiwnoleg

Gwassanaethau Cardiaidd

 • Llawdriniaeth gardiaidd
 • Trawsblannu’r galon, gan gynnwys dyfeisiau cymorth fentriglaidd (VADs)
 • Electroffisioleg, abladu ac abladu cymhleth
 • Dyfeisiau Cardiaidd Cymhleth
 • Cardioleg Ymyriadol (PPCI, PCI, cau’r fforamen hirgrwn patent (PFO), TAVI, PMVLR)
 • Cyflyrau cardiaidd etifeddol
 • Cyflyrau cyn-enedigol ar y galon ymysg oedolion
 • Gorbwysedd pwlmonaidd
 • Ffibrosis systig
 • Rhwydweithiau cardiaidd (Rhwydwaith SWSWCHD, Rhwydwaith NWNWCHD, Rhwydwaith Cardiaidd Cymru Gyfan)
 • Llawdriniaeth fariatrig

Niwrowyddorau a chyflyrau hirdymor

 • Argyfwng niwrolawdriniaeth a niwrolawdriniaeth ddifrys (gan gynnwys radiotherapi stereotactig ac Ysgogi yn Nyfnder yr Ymennydd)
 • Niwroradioleg (diagnostig ac ymyriadol gan niwroradiolegwyr)
 • Niwroadsefydlu
 • Adsefydlu’r asgwrn cefn
 • Gwasanaeth Dyfeisiau, Breichiau a Choesau Artiffisial, gan gynnwys:
 • Cadeiriau olwyn a seddi arbennig
  • Prostheteg
  • Prostheteg orbitol
  • Technoleg gynorthwyol electronig
  • Cyfathrebu Estynedig a Chynyddol
 • Imiwnoleg ar gyfer Diffyg Imiwnedd Sylfaenol
 • Cochlear a BAHA
 • Clefydau anghyffredin – RDIG

Gwasanaethau i fenywod a phlant

 • Cardioleg y Ffetws
 • Meddygaeth y Ffetws
 • Gwasanaeth Newyddenedigol
 • Cludiant Newyddenedigol
 • Cardioleg Baediatrig
 • Ffibrosis Systig Paediatrig
 • Endocrinoleg Baediatrig
 • Gwasanaeth Clust, Trwyn a Gwddf Paediatrig
 • Gastroenteroleg Baediatrig
 • Gofal Dwys Paediatrig
 • Imiwnoleg Baediatrig
 • Clefydau Metabolaidd Etifeddol Paediatrig
 • Arenneg Baediatrig
 • Niwroleg Baediatrig
 • Niwroadsefydlu Paediatrig
 • Oncoleg Baediatrig
 • Radioleg Baediatrig
 • Radiotherapi Paediatrig
 • Rhiwmatoleg Baediatrig
 • Llawdriniaeth Baediatrig

Gogledd Cymru

 • Ffrwythloni In Vitro (IVF)